Обнародвани са Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

На 14 август 2018 г. са обнародвани в Държавен вестник Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Агроеколог“ с включена специалност „Агроекология“ – трета степен на професионална квалификация и „Спедитор-логистик“, включваща две специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Планиране и управление на логистични процеси“, съответно с трета и с четвърта степен на професионална квалификация:
– Наредба № 6 от 14 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Агроеколог“
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=129561
– Наредба № 7 от 14 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Спедитор-логистик“
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=129568
Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по ергономия“ е обнародван в Държавен вестник на 24 август 2018 г. с Наредба на министъра на образованието и науката. Три специалности с четвърта степен на професионална квалификация са включени в тази професия – „Спортна ергономия“, „Постурална ергономия“ и „Професионална ергономия“:
– Наредба № 4 от 14 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по ергономия“ http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=129520
На 27 август 2018 г. с наредби на министъра на образованието и науката са обнародвани Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по следните професии: „Машинен техник“ с включени седем специалности с трета степен на професионална квалификация, „Помощник-треньор“ със специалност „Спорт“ – трета степен на професионална квалификация, „Треньор“ със специалност „По вид спорт“ – четвърта степен на професионална квалификация и „Козметик“ с три специалности съответно с втора и трета степен на професионална квалификация:
– Наредба № 8 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=129834
– Наредба № 10 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=129911
– Наредба № 11 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Треньор“
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=129896
– Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Козметик“
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=129874
На 28 август 2018 г. в Държавен вестник с Наредба на министъра на образованието и науката е обнародван Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури“. Квалификацията може да се придобие по специалността „Извършване на процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“- втора степен на професионална квалификация:
– Наредба № 5 от 14 август 2018 за придобиване на квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури“ http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=129521
Публикуваните Държавни образователни стандарти са разработени от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включват изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите. Описани са ясно и точно единиците по общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности, които гарантират на обучаваните възможността за упражняване на професията след завършване на обучението и успешно положени изпити за придобиване на професионална квалификация.


● Публикувано на 20.09.2018 ● Последна редакция 20.09.2018●