Обнародвани са нови 5 броя ДОС за придобиване на квалификация по професия

В броеве № 71 и № 72 на Държавен вестник от 2019 г. са обнародвани Наредбите на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професиите:

„Данъчен и митнически посредник“ – Наредба № 19 от 23 август 2019 г.
„Техник на електронна техника“ – Наредба № 20 от 23 август 2019 г.
„Строител-монтажник“ – Наредба № 21 от 23 август 2019 г.
„Сътрудник социални дейности“ – Наредба № 22 от 23 август 2019 г.
„Продавач – консултант“ – Наредба № 23 от 23 август 2019 г.

Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по изброените професии са разработени от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област, включително преподаватели и директори на професионални гимназии, представители на бизнеса, автори на учебни планове и програми.
Структурата на ДОС за придобиване на квалификация по професия включва: изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
Документите съдържат ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професиите „Данъчен и митнически посредник“, „Техник на електронна техника“, „Строител-монтажник“, „Сътрудник социални дейности“ и „Продавач – консултант“ следва своевременно да актуализират учебните си планове и програми.


● Публикувано на 30.09.2019 ● Последна редакция 30.09.2019●