Обобщени резултати от анкета на НАПОО относно организиране и провеждане на професионално обучение от ЦПО в периода на извънредното положение

От името на екипа на НАПОО изказваме благодарност на всички представители на ЦПО от цялата страна, които отделиха време и се включиха в анкетното проучване в периода 10 – 13 април 2020 година.

Бяха обработени общо 140 анкети, изпратени от ЦПО и представяме на Вашето внимание част от резултатите:

От резултатите става ясно, че 67% от попълнилите анкетата  ЦПО са преустановили провеждането на обучения, поради различни причини, като например:

  • Трудности при провеждане на държавни изпити;
  • Невъзможност за провеждане на практическо обучение в реална работна среда;
  • Недоволство сред курсистите, някои от които се отказват от обученията;
  • Намаляване на броя кандидати за обучение;

Някои от респондентите са посочили, че не срещат трудности в ситуацията на извънредно положение.

Наложените промени във формата на обучение в ЦПО са приети с разбирания от курсистите.

Има респонденти, които отбелязват, че поради извънредното положение прекратяват дейността на ЦПО.

В някои ЦПО засилено се проучват възможностите за дистанционно обучение и функционалността на различни уеб базирани платформи за обучение.

Половината анкетирани (53,6%) посочват, че  ЦПО разполага с необходимите технически и технологични условия за обучение по професии и специалности, за които дистанционната форма е приложима.  Доста подробно са описани функционалностите на използваните платформи (на продукти като Google Classroom, ZOOM, Moodle, Skype, Viber и др.), както и че този начин на провеждане на обучения не е новост за тях. Курсистите могат да получат достъп чрез компютър или смартфон. Някои от респондентите поддържат връзка по електронната поща или телефон. Обучаемите получават инструкции за работа, възможност за видеоконсултации. Има възможност за споделяне на информация между обучаемите лица и обмяна на файлове. Присъствието се следи с възможностите на платформата и генериране на лог-файлове. Преподавателите имат отдалечен достъп до екрана на компютъра на всеки обучаем и когато е нужно софтуерно обезпечение на компютъра на учащия, лектора проверява как учащия изпълнява заданието за определената задача и с кой софтуер работи. Ако е нужно да се покаже рисунка или скица или друг предмет, учащия показва на видео камерата си проекта и в реално време го презентира. Това се прави за отделни задания, но към момента не е приложимо и за изпити.

В дистанционна форма се предоставят различни практически задачи, казуси, проекти, видеонаблюдение. Някои от ЦПО са изготвили график за индивидуално оценяване. Други посочват, че използват куриери за изпращане на изпитните материали и получаването им обратно.

Някои ЦПО посочват, че в сегашните условия оценяването е невъзможно, особено за професии като фризьор, козметик, където се работи в контакт с клиенти.

Част от респондентите посочват, че осъществяването на практическото обучение в момента е невъзможно и е отложено за след края на извънредното положение. Като пример са дадени различни професии в областта на ресторантьорството и хотелиерството, понеже обектите са затворени и няма как да се осъществи практическо обучение. Други посочват възможността за индивидуално практическо обучение. Някои от ЦПО използват възможностите на различни платформи за обучение чрез изпращане на задания, проекти и др.

В извънредна ситуация, като моментната, ЦПО се концентрират върху практическо обучение, базирано на ролеви игри, решаване на определени казуси и т.н. в специалностите в които е допустимо.

88% от отговорилите са посочили, че не са издавали документи за професионално обучение.

По отношение на поддържането на връзка с обучаемите 88% от ЦПО поддържат връзка чрез телефон, 76% използват електронната поща, а 37% комуникират с обучаемите чрез интернет страницата на институцията. Други посочени отговори са например социални мрежи, Skype, Viber, платформите за обучение, лайв чат и др.

По време на извънредното положение, в ЦПО се работи по създаването на допълнителни обучителни материали, които да са в интерактивен формат, изтегляне и разучаване на платформи за онлайн обучение, повече електронни презентации; използване на видеонаблюдение. Използва се възможността да се рекламира дейността на ЦПО.

Анкетираните са формулирали и конкретни предложения във връзка с провеждане на професионални обучения:

  • Да се изработи рамка за провеждане на онлайн практически обучения и изпити;
  • Да се организира среща между НАПОО, МТСП и АЗ и да се даде възможност да се изпълняват обученията по различните програми в дистанционна форма на обучение (особено програмите за работещи лица);
  • Да се позволи валидирането да се осъществява изцяло онлайн;
  • Да се използват виртуални класни стаи за временна замяна на присъственото обучение. Да се узакони в такива извънредни положения възможността за оценка по неприсъствен начин – тестове и защита на практически задачи във виртуална класна стая, когато този период е повече от 2 месеца;
  • За професии, за които обучението по теория и практика, както и финалния изпит преминават на компютър, да се разреши записване на курсисти в дистанционна форма, без да предоставят медицински документ, който не е възможно да бъде получен към момента.

На базата на получените резултати НАПОО е изпратила писмо до МОН, МТСП, АЗ с предложение за осигуряване възможност на дистанционно организиране на професионално обучение и на изпити на лица над 16 г. в ЦПО.

НАПОО е изпратила писмо до МЗ с предложение за допълване на заповедта на министъра на здравеопазването №РД-01-249/03.05.2020 г. с цел даване на възможност на всички ЦПО да провеждат професионално обучение при спазване на мерките за социална дистанция и всички останали противоепидемични мерки.