Обществена консултация на тема „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014 – 2020 г. – изводи и препоръки“

Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни започна обществена консултация, която ще се проведе в специално създаден за целта форум. Цялата информация за процеса на обществени консултации ще бъде достъпна във форума и неговите секции. Вече са публикувани първите новини, насоки за дискутиране, основните документи за обществената консултация, както и конкретни въпроси за обсъждане.

За ефективен достъп до форума може да използвате следния линк: https://epale.ec.europa.eu/bg/private/forum-za-obshchestveni-konsultacii-publichni-politiki-v-sektora-za-uchene-na-vzrastni-v

Резултатите от обществената консултация ще бъдат използвани за подготовка на последваща оценка на въздействието, като основно ще бъде оценен постигнатия напредък по отношение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г., както и степента на изпълнението на областите на въздействие, насочени към ученето на възрастни.

Целта е оценката да осигури по-пълна осведоменост както на лицата, вземащи решения на национално и областно ниво, така и сред всички заинтересовани страни и широката общественост относно постигнатите резултатите от изпълнението на Стратегията с оглед на бъдещото развитие на сектора за учене на възрастни в България.

За повече информация тук