Обществена консултация за оценка на Препоръка на Съвета относно валидирането

Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството си на национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) Ви информира, че Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК и секретариата на ECVET мрежата стартират открита обществена консултация в подкрепа на оценката на Препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене.

Публикуван е въпросник, който ще е достъпен чрез следния линк до 30 октомври 2019 г.: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Evaluation_of_Validation

Въпросникът включва въпроси за всички респонденти, както и някои, които са специално адресирани до организации с интерес към валидирането – държавни органи, доставчици на обучение, центрове за ориентиране, социални партньори, младежки асоциации, асоциации на учащи се и други организации на гражданското общество. Някои от въпросите са насочени конкретно за лица, които са използвали възможности за валидиране.
Резултатите от консултацията ще бъдат взети под внимание в работния документ на Комисията относно оценката на препоръката, планиран за началото на 2020 г., и в по-нататъшните дискусии относно това как да се предприемат политики за валидиране на уменията.

За възможностите за валидиране във Вашата организация може да се информирате от клипа по-долу: