Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“

Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ – 2 броя, с код по НКПД  2422 6004, в Национална агенция за професионално образование и обучение, в изпълнение на проект BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, Програма ,,Образование“ 2021-2027 г., осъществяван от Министерство на образованието и науката в партньорство с Националната агенция за професионално образование и обучение.

Срок за подаване на документи: 03.06.2024 г., 17:00 ч.

Обявление

Декларация

Заявление


Протокол за допуснати и недопуснати кандидати при провеждане на подбор за длъжността
Публикувано на 05.06.2024 г.


Списък на класираните кандидати за длъжност “Експерт програми и проекти”
Публикувано на 10.06.2024 г.