Опитът на Финландия в прилагане на кредитната система в ПОО

На 8-9 март 2018 г. в Хелзинки се състоя 21-та работна среща на група по прилагане на препоръката за изграждане на системата за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) към Европейскaта комисия, в която взе участие инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и член на мрежата.
Основната тема на работната среща беше ролята на ECVET за подпомагане развитието на националните реформи в областта на професионалното образование и обучение на основата на финландския опит.
На срещата бяха представени целите и организацията на предстоящите през 2018 г. изследвания на ЕК:
Изследване на инструментите на ЕС, подкрепящи развитието на политиките в областта на професионалното образование и обучение;
Изследване на резултатите от схемите за мобилност в областта на професионалното образование и обучение.
Във Финландия, като част от реформата в професионалното образование и обучение, от учебната 2017/2018 г. стартира процес на въвеждане на индивидуални пътеки за професионално обучение на всяко лице на основата на модули, базирани на резултати от ученето. Колегите от Финландия обясниха какви са целите на реформата, подходите за запознаване и при необходимост обучение на заинтересованите страни, промените в законодателството.


● Публикувано на 14.03.2018● Последна редакция 15.03.2018●