Пета международна среща по проект “Qualification, Knowledge, ECVET”

На 17 февруари 2016 г. в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) се проведе петата международна среща по проект “Qualification, Knowledge, ECVET” или накратко QUAKE. Тя бе открита от заместник-министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов и председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) инж. Емилияна Димитрова.

Пред участниците в проекта и представители на професионални гимназии заместник-министър Костов изрази увереност, че взаимното запознаване с учебните планове и практики в земеделското средно образование ще даде възможност те да бъдат разнообразени и обогатени с нови идеи и подходи. Това ще спомогне за повишаване качеството на образованието и привлекателността сред младите хора на този стратегически за страната отрасъл – земеделието. Той подчерта, че политиките в земеделското образование са насочени към по-голяма децентрализация и по-активно участие на общините в управлението на образователния процес в рамките на местните общности.

„Ангажираността на професионалните гимназии по отношение прилагането на практика на европейските инструменти и политики за ПОО като ECVET (Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение) е от изключително значение за НАПОО, която е и Национална координационна точка за ECVET в България“  заяви инж. Емилияна Димитрова.

В проекта QUAKE, финансиран от програмата Еразъм+, като партньори участват институции, свързани с професионалното образование и обучение от Ирландия, Франция, Белгия, Испания и България, в лицето Министерството на земеделието и храните.

Проектът  има за цел да  подпомогне и опише дейността на учителите, ангажирани в прилагането на ECVET в техните училища. В рамките на проекта се очаква:

  • Да се извърши анализ на настоящата ситуация за прилагането на ECVET в петте страни партньори по проекта;
  • Да се осигурят професионални гимназии във всяка от страните партньори, които да се включат в проекта;
  • Да се приложат принципите на ECVET в институциите, участващи в проекта;
  • Изпълнение на програма за обучение на три етапа, насочена към учителите на институциите в партньорството, посветени на придобиването на знания и умения в ECVET;
  • Да се създаде програма за мобилност за учащите в институциите, партньори по проекта, с която се цели признаване на знания и умения, придобити в мобилността;
  • Да бъде написано и публикувано методическо ръководство, което да помогне на училищата и учителите да прилагат принципите на ECVET.

През месец ноември 2015 г. в Орлеан, Франция се проведе обучение на преподаватели от петте държави-партньори, свързано с Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и транснационалната мобилност.

http://www.quakeprojet.eu