Подаване на годишната информация и заявяване на учебна документация от ЦПО – краен срок 31.01.2016 г.

До Директорите на лицензираните ЦПО!
1. Във връзка със задължението на ЦПО, произтичащо от чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, отново Ви информираме, че лицензираните ЦПО, следва да представят чрез Информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за 2015 г. в срок до 31.01.2016 г. Поради технически проблеми, които се повяват периодично в информационната система, част от от центровете вероятно са изпитали затруднения с подаването на информацията . В тази връзка отново приканваме ЦПО, които все още не са подали годишната информация да изпълнят задължението си в определения законов срок!
2. Уведомяваме лицензираните ЦПО, че съгласно чл. 93, ал.2 от Наредба № 4 от 16.04. 2003 г. за документите за системата на народната просвета, посл. изм. и доп. ДВ, бр.23 от 27.03.2015 г., центровете трябва да подадат чрез Информационната система на НАПОО заявка за задължителната учебна документация. Срокът за първото заявяване е до 31.01.2016 г. В тази връзка, следва ЦПО, които все още не са подали заявките си, да ги заявят в определения срок.