Покана за набиране на проектни предложения по програма Еразъм+

Новата покана за набиране на проектни предложения в сферата на професионалното образование и обучение „Центрове за високи постижения“ (Call EACEA / 33/2019) е публикувана на 15 октомври. Целта на поканата е да подпомогне създаването и развитието на платформи за транснационално сътрудничество на центровете за високи постижения за свързване на центрове, работещи на европейско ниво. Предложенията, финансирани по настоящата покана, следва да създадат отправни точки за професионално обучение, които залагат на високите постижения. Поканата е отворена за партньорства на доставчици на ПОО, компании, индустриални предприятия или организации в сферата на услугите и всякакви други организации в областта на професионалното образование и обучение или в сферата на трудовия живот.
Всички подробности за поканата и процеса на кандидатстване, както и връзката за подаване на заявления можете да намерите на следните линкове:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.349.01.0009.01.BUL&toc=OJ:C:2019:349:FULL
Информационна сесия за всички заинтересовани потенциални кандидати ще бъде организирана на 05/11/2019. Можете да следите информационната сесия чрез този линк:
https://webcast.ec.europa.eu/eacea-info-session-vet-call-2020-centres-of-vocational-excellence
Крайният срок за подаване на кандидатури е 20 февруари 2020 г., 17:00 ч. (брюкселско време), като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване (еForm) и те трябва да бъдат представени на един от официалните езици на ЕС.