Политика и практика на ЕС в сферата на ориентирането през целия живот: тенденции, предизвикателства и възможности

Публикувано е проучване Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities“ , ръководено от Института за проучване на заетостта Уоруик (Великобритания) относно политиката и практиката на ЕС в сферата на ориентирането през целия живот.
Проучването идва в момент, в който развитието на ориентирането през целия живот заема водещи позиции в политиките за валидиране на ученето и Стълба на Социалните Права (характеристика 1-4).
Основните цели на проучването са:

– Как споменатите политики и практики могат да бъдат популяризирани от ЕК за осигуряване на основа за определянето на приоритети;
– Подобряване на организационните знания, подкрепа на диалога със заинтересованите страни в областта на ориентирането през целия живот, както и стратегии за уменията;

– Определяне на потенциални европейски практики, които са приложими към ориентирането през целия живот.
Понятия като работа и кариера претърпяват значителни промени в значението в резултат на социалните, икономически и технологични промени, които правят съвременния трудов пазар все по-сложен и динамичен. Кариерното ориентиране и ориентирането през целия живот подкрепят хората да вземат решения и да правят информирани избори за своето образование, обучение и кариерен път.
Кариерното ориентиране често се ползва от отделната личност при смяна на работата, т.е. може да се тълкува като следствие от събитията. От друга страна, ориентирането през целия живот има по-широк обхват и перспектива. Основен елемент в процеса на ориентиране през целия живот е постигане на пълен потенциал на всеки отделен човек.
Анализът на теорията, практиката и политиките през последните 10 години извежда 11 ключови характеристики на системата на ориентирането през целия живот, които са рамката на настоящия доклад, изготвен от Института за проучване на заетостта към университета Уоруик, съвместно с Финландския Институт за изследване на образованието към Университета Jyväskylä:
1. Законодателство в областта на ориентирането през целия живот;
2. Стратегическо управление;
3. Обхват на предоставянето на ориентиране в различни контексти;
4. Стратегии и политики за кариерно ориентиране и ориентиране през целия живот;
5. Координация и взаимодействие;
6. Начини за предоставяне на услуги в областта на ориентирането;
7. Информация за пазара на труда;
8. ИКТ стратегия;
9. Въвеждане в действие на ИКТ;
10. Професионализъм;
11. Доказателства за въздействието на системата на ориентирането през целия живот.

Промени в същността на системата на ориентирането през целия живот
При някои държави членки и в конкретни случаи, услугите в областта стават все по-съгласувани. В рамките на една съгласувана система услугите се предоставят от набор от: обучаващи институции, публични и частни консултантски компании за наемане на персонал, специализирани доставчици и социални партньори. Определени са и две нови категории участници, които се включват в системата за ориентиране през целия живот: специалисти в областта на здравето и благосъстоянието, и доставчици на данни.
Изводи
– На европейско ниво ориентирането през целия живот е споделена отговорност между сферите на образование и обучение, на секторите свързани със социалните дейности и на наемането на персонал и младежта. Малко са държавите, които на национално ниво имат специално изградена система за ориентиране през целия живот;
– Необходимо е на национално и регионално ниво да се развие стратегическо управление и включване на всички заинтересовани страни в процеса;
– Услугите за ориентиране в много държави членки са откъслечни и за отделни групи. Електронното ориентиране е вариант, който помага на държавите членки да преобразуват и улеснят предоставяните услугите;
– В проучването е установено, че често при държавите членки секторът е финансиран публично, което е предпоставка за несигурност при промени в политиката и финансовите механизми. Отразени са добри примери за държави членки, които включват например, публични предприятия, частния сектор, понякога лица, които също имат финансов принос към процеса за ориентиране;
– Все повече към цялостната система на ориентирането държавите членки включват информация за пазара на труда в подкрепа на предлагащите услуги за ориентиране;
– Идентифицирани са професионални асоциации на европейско ниво, които имат важна роля за повишаване на професионализма на работещите в сферата.

Препоръки
-ЕК съвместно с държавите членки трябва да проучат методи за да се даде тласък в политиката за ориентиране през целия живот;
– Необходимо е Комисията да насърчава координацията и взаимодействието на национално, регионално, местно и секторно ниво в областта, като определи ясни правила за комуникация, обмяна на опит и консултиране между всички заинтересовани страни;
– Препоръчва се Комисията съвместно с държавите членки да създаде процедури за увеличаване на съвместното учене от мрежите на ориентиране през целия живот от форуми и проекти финансирани от ЕС.
– Необходимо е на национално ниво да се създаде база данни, която е лесна за ползване и свободно достъпна, за да бъде в полза на потребителите на регионално и местно ниво. Базата трябва да включва и информация по отношение на Зелена Сделка на ЕС (по-конкретно за екологичните умения и зелените работни места).
– Инвестиции в технологична инфраструктура и в развитие на работната сила на национално ниво в подкрепа на по-ефективно използване на ИКТ и ориентирането през целия живот, както и развитие на услугите за електронно ориентиране.
– Подобряване на проследяването на резултатите и въздействието от дейността чрез осигуряване на ефективна комуникация, консултиране и взаимодействие между всички заинтересовани страни на Европейско ниво. Комисията трябва да насърчи прилагане на подобни подходи и на национално, регионално и секторно ниво.
Пълeн текст на изследването „Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities“ , Final report, European Commission Directorate-General for Employment Social Affairs and Inclusion Directorate E – Skills, February 2020