Повече видимост за уменията и квалификациите в целия ЕС: Изявление на комисар Тейсен след приемането на преразгледаната рамка „Европас“

Брюксел, 12 април 2018 r.

Днес държавите — членки на ЕС, приеха предложението на Комисията за преразглеждане на рамката „Европас“. Целта на това преразглеждане е да се опростят и модернизират образецът за автобиография „Европас“ и другите инструменти за умения така че да отговарят на изискванията на цифровата ера. По този начин хората в целия ЕС ще постигнат по-голяма видимост за своите умения и квалификации, а създателите на политики ще могат да предвиждат нуждите и тенденциите на пазара на труда. С днешното споразумение Комисията приключи работата си по десетте действия, обявени в рамките на Европейската програма за умения, чието начало бе поставено през юни 2016 г.

В отговор на постигнатото от държавите членки съгласие Мариан Тейсен, комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви:

„Горещо приветствам днешното приемане на преразгледаното решение за „Европас“ в рамките на Съвета. С това окончателно приемане на законодателно равнище вече изцяло изпълнихме всичките десет действия от Европейската програма за умения.

В продължение на над десетилетие „Европас“ бе ключов инструмент, съдействащ за по-добрата комуникация и разбиране на уменията и квалификациите. Рамката изпълняваше ключова роля на мост между трудовата сфера и сферата на образованието и обучението. Порталът „Европас“ регистрира над 55 000 посещения на ден, а от 2004 г. насам образецът на автобиография „Европас“ е свален над 100 милиона пъти.

Безусловно „Европас“ доказа своята добавена стойност като средство за представяне на уменията в цял ЕС, но рамката трябва да се развива успоредно с предизвикателствата и възможностите в цифровата ера.

Благодарение на днешното приемане на предложението ни за модернизиране на рамката „Европас“ тя вече ще предлага електронно досие за съхраняване и обмен на информация, инструменти, с които хората ще могат да оценяват сами своите умения, както и инструменти, с помощта на които да се описват формалното и неформалното учене и квалификациите.

За първи път „Европас“ ще предоставя и информация, която ще спомага за управлението на професионалното развитие, включително информация относно тенденциите и търсенето на пазара на труда и относно възможностите за ориентиране и учене в цяла Европа.

Комисията очаква с нетърпение да започне работа по изпълнението на този нов етап от развитието на „Европас“ в тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни. Бих искала да благодаря на всички участници в тази инициатива за тяхната ангажираност с осигуряването на по-добри инструменти и услуги в областта на уменията и квалификациите за нашите граждани.“


● Публикувано на 24.04.2018● Последна редакция 24.04.2018●