Предложение за Препоръка на Съвета относно ПОО

Предложението за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост е част от текущото прилагане на Европейския стълб на социалните права, с която се укрепва неговия първи принцип „Образование, обучение и учене през целия живот“.
Усложнената ситуация около COVID-19 е и възможност за системите на ПОО да укрепят капацитета си и да се популяризират сред широката общественост. Необходимо е особено внимание да се обърне на техническата и технологична обезпеченост и модерните методи за обучение, като например симулаторите и виртуалната и разширената реалност.
Към системите за ПОО е отправена огромна надежда за предоставяне на механизми за възстановяването от кризата, породена от коронавируса, особено чрез подкрепа за младежката заетост и повишаване на пригодността за заетост на работната сила в страните членки на ЕС. Адекватността на пазара на труда, цифровизацията и екологичната устойчивост на ПОО са във фокус на предложението за Препоръка на Съвета относно ПОО. Целта е да се осъвремени политиката на Съюза за ПОО, чрез потвърждаване на централната роля на ПОО в процеса на учене през целия живот, рационализиране на процеса на европейско сътрудничество и опростяване на управлението на ПОО на равнището на Съюза (изразено най-вече в интегриране на препоръките относно ECVET и EQAVET).
Основните действия, които се предлага да бъдат предприети на национално равнище, са следните:
– подчертаване на ключовата роля, която имат системите за ПОО за младежите;
– предоставяне на степен на автономност на доставчиците на ПОО;
– организиране на програмите за ПОО в модули;
– обвързване на ПОО с ориентираните към бъдещето икономически стратегии и иновационни системи;
– насърчаване на центровете за високи постижения в областта на ПОО;
– интегриране на екологичната и социалната устойчивост;
– осигуряване на по-голяма пропускливост между системите за образование и обучение;
– повишаване на цифровата подготвеност на институциите за ПОО;
– увеличаване на привлекателността на ПОО;
– определяне на набор от показатели и цели, позволяващи количествен и качествен мониторинг на резултатността на системите за ПОО.

До 2025 г. в държавите членки трябва да се постигнат следните показатели:
– делът на завършилите, които са постъпили на работа, да бъде най-малко 82%;
– 60% от завършилите наскоро ПОО да се възползват от учене в процеса на работа;
– 8% от учащите се в ПОО да се възползват от образователна мобилност в чужбина.

Може да се запознаете с предложението на следния интернет адрес:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en