Препоръки на Съвета относно индивидуалните сметки за обучение и микроудостоверениятаза учене през целия живот и пригодност за заетост

council_EU

На 16 юни 2022 бяха приети две препоръки на Съвета – относно индивидуалните сметки за обучение и за микроудостоверенията – които могат да играят ключова роля в справянето предизвикателствата пред системите за професионално образование и обучение. Препоръките на Съвета се основават на предложения, приети от Комисията през декември 2021 г., които бяха обявени за първи път в Програмата за умения през 2020 г.

Препоръката на Съвета относно индивидуалните сметки за обучение има за цел да подпомогне възрастните в трудоспособна възраст да усъвършенстват и адаптират своите умения в контекста на зеления и цифровия преход и целта на плана за действие на Европейския стълб на социалните права за постигане на поне 60% от всички възрастни да участват в обучение всяка година до 2030 г. Съветът препоръчва на държавите-членки да обмислят създаването на индивидуални сметки за обучение като средство, което да даде възможност на лицата да участват в обучение, свързано с пазара на труда и – ако решат да приложат индивидуалните сметки за обучение на национално ниво – да въведат благоприятна рамка.

Тази рамка може да включва национален регистър на възможности за обучение, валидиране и професионално ориентиране, които отговарят на условията за финансиране, както и договорености за платен отпуск за обучение за заети възрастни. По този начин препоръката очертава как държавите-членки могат да комбинират финансови и нефинансови стимули по ефективен начин за справяне със съществуващите пречки пред избора за включване в обучение.

Препоръката на Съвета относно европейски подход към микроудостоверенията с цел стимулиране на ученето през целия
живот и пригодността за заетост
заявява подхода на ЕС към микроудостоверенията, който цели подкрепа за качеството, прозрачността и усвояването на микроудостоверенията на ниво ЕС, за да даде възможност за учене през целия живот и възможност за заетост.

Микроудостоверенията са запис на резултатите от обучението след малък учебен опит (например кратък курс или обучение). Те предлагат гъвкав, целенасочен начин да помогнат на хората да развият знанията, уменията и компетентностите, от които се нуждаят за тяхното лично и професионално развитие.

Препоръката на Съвета предоставя градивни елементи, включително дефиниция, стандартни елементи за описание на микроудостоверението и принципи за издаване на документ спрямо нея. Заедно тези градивни елементи е отделено внимание на разбирането и признаването на микроудостоверенията в институции, предприятия, сектори и в международен аспект. Препоръката също така очертава ключови области за действие по отношение на микроудостоверенията в образованието и обучението и в политиките на пазара на труда.

Комисията очаква заинтересованите страни по прилагането на тези препоръки да предоставят значима подкрепа и въздействие на национално ниво, с цел подпомагане на гражданите да получат уменията и възможностите, от които се нуждаят през целия живот.