Препоръки на Съвета относно индивидуалните сметки за обучение и микроквалификациите за учене през целия живот и пригодност за заетост

council_EU

На 16 юни 2022 бяха приети две препоръки на Съвета – относно индивидуалните сметки за обучение и за микроквалификациите – които могат да играят ключова роля в справянето предизвикателствата пред системите за професионално образование и обучение. Препоръките на Съвета се основават на предложения, приети от Комисията през декември 2021 г., които бяха обявени за първи път в Програмата за умения през 2020 г.

Препоръката на Съвета относно индивидуалните сметки за обучение има за цел да подпомогне възрастните в трудоспособна възраст да усъвършенстват и адаптират своите умения в контекста на зеления и цифровия преход и целта на плана за действие на Европейския стълб на социалните права за постигане на поне 60% от всички възрастни да участват в обучение всяка година до 2030 г. Съветът препоръчва на държавите-членки да обмислят създаването на индивидуални сметки за обучение като средство, което да даде възможност на лицата да участват в обучение, свързано с пазара на труда и – ако решат да приложат индивидуалните сметки за обучение на национално ниво – да въведат благоприятна рамка.

Тази рамка може да включва национален регистър на възможности за обучение, валидиране и професионално ориентиране, които отговарят на условията за финансиране, както и договорености за платен отпуск за обучение за заети възрастни. По този начин препоръката очертава как държавите-членки могат да комбинират финансови и нефинансови стимули по ефективен начин за справяне със съществуващите пречки пред избора за включване в обучение.

Препоръката на Съвета относно микроквалификациите за учене през целия живот и пригодност за заетост заявява подхода на ЕС към микроквалификациите, който цели подкрепа за качеството, прозрачността и усвояването на микроквалификациите на ниво ЕС, за да даде възможност за учене през целия живот и възможност за заетост.

Микроквалификациите удостоверяват резултатите от обучението след малък учебен опит (например кратък курс или обучение). Те предлагат гъвкав, целенасочен начин да помогнат на хората да развият знанията, уменията и компетентностите, от които се нуждаят за тяхното лично и професионално развитие.

Препоръката на Съвета предоставя градивни елементи, включително дефиниция, стандартни елементи за описание на микроквалификацията и принципи за издаване на документ към нея. Заедно тези градивни елементи е отделено вниманите на разбирането и признаването на микроквалификациите в институции, предприятия, сектори и в международен аспект. Препоръката също така очертава ключови области за действие по отношение на микроквалификациите в образованието и обучението и в политиките на пазара на труда.

Комисията очаква заинтересованите страни по прилагането на тези препоръки да предоставят значима подкрепа и въздействие на национално ниво, с цел подпомагане на гражданите да получат уменията и възможностите, от които се нуждаят през целия живот.