Приоритетите на хърватското председателство в областта на ПОО

На 1 януари 2020 г. Хърватия за пръв път поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз, а програмата на страната за „Силна Европа в свят на предизвикателства“ включва приоритети, свързани с образованието, ученето през целия живот, уменията и пазара на труда.
Първият приоритет на програмата е „Европа, която се развива“: „В ерата на дигиталната революция Европейският съюз, неговата икономика и пазарът на труда са изправени пред нови глобални предизвикателства и демографски промени. При такива обстоятелства по-нататъшното задълбочаване на единния пазар, насърчаването на програмата за дигитализация, инвестициите в изследвания и иновации, по-голямата достъпност на висококачественото обучение и ученето през целия живот, както и на развитието на нови умения, насочени към бъдещите работни места, са гаранции за конкурентоспособността на Съюза.“
Хърватия планира конференция (12 и 13 май в Дубровник), на която ще се дискутира „увеличаване на достъпа до обучение през целия живот и развитие и усъвършенстване на уменията за повишаване на производителността на заетите и работоспособността на безработните.“
В държавите от ЕС продължава да има групи хора, които са далеч от пазара на труда: „Това са работници, които изостават в приемането на нови технологии, дългосрочно безработни лица, социално изключени лица, жени, които не присъстват на пазара на труда. Има и млади хора, които не участват в програми за образование или обучение или нямат трудов стаж. Като се вземат предвид цифровизацията и автоматизацията на производствените процеси и новите форми на работа, е важно да се намери общо решение, за да се увеличи пригодността за заетост на тези групи.“
Председателството ще насърчи дискусията относно запазването и създаването на висококачествени работни места. В допълнение към обмена на добри практики, иновативните форми на работа ще бъдат изследвани чрез диалог със социалните партньори и други заинтересовани страни на пазара на труда.
Председателството ще обърне внимание на развитието на знанията, уменията и компетентностите, необходими за бъдещето, и на насърчаването на по-балансирана мобилност и „мозъчна циркулация“. Ще се обсъди и предложението за нова стратегическа рамка за сътрудничество в образованието и обучението до 2030 г.
По отношение на учителите и преподавателите се подчертава, че те са изправени пред „предизвикателствата на съвременното общество, концептуалните промени в подхода към ученето и преподаването, дигиталната трансформация на училищата, иновативната и съвременна педагогика и анализа на обучението и преподаването и културата на управление и управление на училищата.“ Ето защо председателството ще предложи становище на Съвета относно европейските „учители и обучители за бъдещето“ и ще организира конференция, посветена на учителите като насърчаващи нови умения за бъдещи работни места.
Информацията е на база публикация в страницата на Cedefop в Интернет https://www.cedefop.europa.eu