Проект “Бъди дигитален”

На 16 декември 2021 г. се проведе онлайн откриваща среща- пресконференция по проект „Бъди дигитален“ с водеща организация Българската търговско-промишлена палата, в който партньори са НАПОО, КТ „Подкрепа“, КНСБ и МТСП.
Основната цел на проекта е да допринесе за придобиването на специфични нива на дигитални умения от заети лица от 65 идентифицирани професии/ длъжности в различни икономически дейности, необходими за успешното изпълнение на служебните им задължения.
Срещата беше открита от г-н Цветан Симеонов, който разказа за интересни изводи от проведено специализирано проучване на БТПП: около 30% от водещите фирми в страната нямат сайт, т.е. са до голяма степен неразпознаваеми за потребителите, а съвсем малка част от компаниите са ползвали някакви средства за инвестиции в дигитализация от български и европейски източници.
Така оптимистичната представа за равнището на дигиталната грамотност в България, и в частност тази на българския бизнес, е в голяма степен нереалистична и към момента неподплатена с реални измерители.
Продължителността на проекта „Бъди дигитален“ е 20 месеца, реализира се в периода 01.11.2021- 30.06.2023 г. Ключово понятие е дигиталната трансформация: като цяло изискванията към работещите се променят динамично по посока не само на по-високи умения, но и на специфични такива.
Централна дейност в проекта ще бъде разработването, тестването и валидирането на унифицирани профили за дигиталните умения. Ще се посочи какви знания, дигитални умения и поведение следва да имат лицата. Предвижда се създаването на програми за неформално обучение и учебно съдържание, които впоследствие ще бъдат атестирани и при необходимост променяни в хода на проекта. Ще се приемат и секторни квалификационни рамки- идеята е постигнатите резултати да намерят широко приложение.
Съществено е, че няма фиксирани крайни нива на разработените умения и в проекта ще се заложи възможност за актуализация на маркерите, за да се следва динамиката на пазара на труда.
Информация за проекта можете да намерите на следния линк:
https://www.bcci.bg/pressview/5404