Проект на Концепция за развитие на професионалното образование и обучение в България

Представители на НАПОО участваха във  форум, организиран от МОН за обсъждане на проекта на Концепция за развитие на професионалното образование и обучение в България. Във форума участваха представители на държавни институции, училища, центрове за професионално обучение, представители на работодателски и синдикални организации, фирми и др. Темите, предмет на дискусията са свързани с приоритетите в системата, а именно:

• насочване на повече и мотивирани младежи към информиран избор на професия – както според техните способности и интереси, така и съобразно нуждите на икономиката;

• разширяване обхвата на дуалното професионално обучение;

• квалификацията на обучаващите в професионалните гимназии и в ЦПО, привличане на повече млади хора в системата, осигуряване условия не само за начална квалификация, но и за поддържане уменията им на нивото на технологиите;

• създаване на механизъм за проследяване на реализацията на обучените лица;

• ориентиране на финансирането не само към входящи индикатори (брой обучавани), но и към резултата – реализация на завършилите,, степен на удовлетвореност;

• изграждане на единен портал с информация за обучаващи институции, провеждано обучение и обучени лица ( с данни от регистрите на МОН и НАПОО). В същия портал да се публикуват и данни с  изразените от бизнеса потребности от квалифицирана работна ръка по региони;

• анализ на включените в ДОС единици резултати от учене – доколко отговарят като обем и сложност на изискванията за професии с първа , втора или трета степен на професионална квалификация;

• Необходимостта от професионално обучение в колежи (за професии с 4 степен на професионална квалификация);

• Допускане до професионално обучение на лица без необходимата образователна степен, вкл. и отпаднали от училище.

Бяха изказани различни становища относно необходимостта от промени в съдържанието на професионалната подготовка – от по-тясна специализация към по-широкопрофилна подготовка. Представителите на бизнеса изразиха очакванията си за създаване на условия за усвояване на умения за планиране на процеси, анализ на данни, работа в екип, ефективна комуникация,  компютърни умения и др. в процеса на образование и обучение.Бяха маркирани отново теми като създаване на национални и секторни фондове за професионална квалификация, в които се акумулират публични и частни  средства, възможността за трансфер и признаване от висшите училища на знания и умения придобити в системата на професионалното образование и обучение, децентрализацията на системата на професионално образование и др.

Дискусиите продължават – на 26-ти септември в София,  на 27-ми септември във Враца, на 2-ри октомври в Ловеч, на 3-ти октомври в Шумен, на 12 октомври в Сливен и на 13 октомври в Хасково.Форумът ще се събере отново в София през ноември по време на Европейската седмица на професионално образование и обучение (20-24 ноември 2017 г.) за приемане на Концепцията.

Презентация на концепцията


● Публикувано на 15.09.2017 ● Последна редакция 25.09.2017●