Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение е изготвен в изпълнение на разпоредбата на § 79 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ. бр. 59 от 2016 г.) и има за цел привеждане на Правилника за дейността на НАПОО в съответствие с изискванията, въведени чрез приетите промени в закона.

Бележки, становища и предложения по материалите могат да бъдат изпращани на e-mail:  napoo@navet.government.bg  до 08.08.2018 включително

 

1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г.

2. Доклад с мотиви

3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

4. Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

 


● Публикувано на 09.07.2018● Последна редакция 10.07.2018●