Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България  за периода 2021-2030

В портала за обществени консултации strategy.bg е качен проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). Документът представя основните принципи и приоритети в развитието на образователната система и определя конкретни цели, дейности и мерки за тяхното изпълнение.

Напредъкът по изпълнение на Стратегическата рамка ще бъде проследяван чрез петгодишни планове, а в края на периода ще бъде представен финален доклад.

С прегледа на актуалното състояние и тенденциите на национално и европейско ниво се очертават основните предизвикателства. Комплексът от умения за живот в 21-ви век непрекъснато се разширява и динамично се променя. В следващите години ще се налага акцент върху свързващите умения като критично мислене, както и върху качества на личността като етично поведение, социална отговорност , приемане на различията и други. Предизвикателство пред образователната система е също и необходимостта тя да формира у всеки човек ценности и да изгражда ценностно-ориентирано поведение. Освен това съвременните условия налагат изискване за промяна на средата, изучаваните предметни области и методите на преподаване с темпове, съответстващи или изпреварващи динамиката на променящия се свят. Дигитализацията и новите технологии, в частност изкуственият интелект, променят света и структурата на професиите. Тази промяна изисква повишаване нивото на цифровите компетентности. Климатичните промени и опазването на околната среда пораждат въпроса за формирането на ценности и нагласи във връзка със зеления преход.  Задълбочаващите се социални неравенства и миграционните процеси в глобален план затрудняват включването на определени групи в образование и активното им участие в пазара на труда.

Формулираната Визия за образованието, обучението и ученето в Република България през 2030 г. е следната:

„През 2030 г. всички български младежи завършват училищно образование като функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот.“

Въз основа на актуалното състояние и предизвикателствата пред образователната система са очертани следните Приоритетни области на Стратегическата рамка:

  1. Компетентности и таланти;
  2. Мотивирани и креативни учители;
  3. Ефективно включване и трайно приобщаване;
  4. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие;
  5. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето;
  6. Учене през целия живот;
  7. Ефективно и ефикасно управление и участие в мрежи.

Всеки от приоритетите е разгърнат в конкретни цели, както и с индикатори за изпълнение. В проекта на Стратегическа рамка са включени начините за финансиране на отделните мерки и дейности – средства от националния бюджет, структурните фондове, програмите за директно финансиране от Европейския съюз и други донорски програми и механизми за периода 2021 – 2030 година.

 

Презентация на Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България  за периода 2021-2030