Архив профил на купувача

НАПОО обявява процедура за  избор на изпълнител за Медиен експерт, на основание чл. 20, ал, 4, т. 3 от ЗОП, с който ще бъде сключен договор по ЗЗД, за да консултира екипа за управление на проекта и да участва в избора на изпълнители за изготвяне и разпространение на информационни

Във връзка с дейности по проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 е обявена Обществена поръчка през ЦАИС-ЕОП „Доставка на компютърно оборудване и периферна техника“ по чл.

НАПОО обявява набиране на оферти за изпълнител на “Доставка на канцеларски материали и консумативи“ по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ на ОП „Развитие на човешките

Във връзка с изпълнение на дейност “Изготвяне на техническа документация по образеца на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги за възлагане разработването на софтуер за Информационната система на НАПОО по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01“ и съгласно заповед № П-02-1-38/28.05.2020 на председателя на НАПОО трябва да се изпълнят следните дейности:

„Анализ и актуализиране на съществуващия модел на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в ЦПО и разработване на нов модел за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение“Обява за откриване на процедура

„Анализ и актуализиране на съществуващия модел на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в ЦПО и разработване на нов модел за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение“ – прекратена на основание чл.

Избор на изпълнител за „Организиране на 3 конференции“ Във връзка с изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България трябва да се организират 3 конференции на обща стойност 7530

Избор на изпълнител Съгласно рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното предложение, утвърдено от CEDEFOP е необходимо да бъде избран изпълнител за дейността “Дизайн и изработване на промоционални материали” на обща стойност 8508

НАПОО обявява набиране на оферти за избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1 специализирано обучение на тема: „Усъвършенстване на професионалните компетентности във връзка с осъществяване на последващия контрол на  Центровете за професионално обучение и Центровете за информация и професионално ориентиране“ ( обучение от два

НАПОО обявява набиране на оферти за избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1 специализирано обучение на тема „Повишаване на експертността в областта на разработване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии“. Обучението се организира в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.006-0001-CO1 „Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните

Във връзка с изпълнение на  дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2016 година и Гoдишната работна програма за 2018година на НАПОО като представител на РеферНет за България  трябва да се организират 3 конференции на обща стойност 6494

Във връзка с изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2018 година и Гoдишната работна програма за 2018 година на НАПОО като представител на РеферНет за България трябва да се направи дизайн и да се произведат следните изделия:

Обява в Регистъра на обществените поръчки под № 9067308Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПТехническа документацияПроект на договорОпис на представените документи
СЪОБЩЕНИЕ На основание

Обява за пазарна консултацияТехническа спецификация – Приложение № 1Ценово предложение – образец – Приложение № 2Сведения за участника – образец – Приложение № 3

Обява за пазарна консултацияПриложение 1: Техническа спецификацияПриложение 2: Ценово предложениеПриложение 3: Сведения участник
Ценово предложение Диджимарк Студио ООДЦеново предложение Интеграл КЦеново предложение Конкуекс ООДЦеново предложение Сиенсис АДЦеново предложение Сирма Солюшънс АД

Документация за участие чрез събиране на оферти с обява по реда на глава XXVI от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАПОО“ на основание обява за  събиране на оферти по реда на

НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Изработка и доставка на рекламни материали” в рамките на проект BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално

НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за извършване на доставка с предмет: “Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАПОО”. Уникален номер в  регистъра на АОП: 9034626Документация

НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет “Печатна подготовка и печат на наръчници“. Настоящата поръчка се изпълнява, в рамките на проект  BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на

“Разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с Информационната система на Национална агенция за професионално образование и обучение” в изпълнение на проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и

“Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение” в изпълнение на проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и

“Разработване и внедряване на нови модули към информационната система на национална агенция за професионално образование и обучение с цел осигуряване на оперативна съвместимост с информационната система на Агенцията по заетостта” в изпълнение на проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и

ОП 1 За служителите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали
ОП 2 За служителите е в ЦПО в следните области: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загара
ОП 3 За служителите в ЦПО в следните области:

ОП 1 За преподавателите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали;
ОП 2 За преподавателите в ЦПО в следните области: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загара;
ОП 3 За преподавателите в ЦПО в следните области: Варна,

Уважаеми участници, Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 907/ 13.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по проект BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на

Уважаеми участници, Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 918/20.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: “Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект BG051PO001-3.1.10-0001” “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на

НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана, с предмет „Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект по договор BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“ по Оперативна програма “Развитие на човешките

НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана, с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по проект договор BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално

Стартира обществена поръчка с предмет “Разработване на специализирани наръчници, организиране и провеждане на фокус групи и работни срещи за служители и обучаващи в ЦПО”, по проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално

Стартира обществена поръчка по реда на глава 8 “а” от ЗОП с предмет:”Осигуряване на информация и публичност”, по проект договор ЦА 12-22-82/05.06.2013 г. “Повишаване на квалификацията на служителите на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на

Организиране и провеждане на обучения по проект “Повишаване на квалификацията на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

До заинтересованите страни:
Уведомяваме ви, че за изпълнител, след проведена процедура по реда на глава 8а от ЗОП за обществена поръчка с предмет: “Анализ на актуалното състояние на управленския и педагогически капацитет на екипите в центровете за професионално обучение (ЦПО) и идентифициране на потребностите от развитие на квалификацията на различните категории

Стартира обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана, с предмет: „Анализ на актуалното състояние на управленския и педагогически капацитет на екипите в центровете за професионално обучение (ЦПО) и идентифициране на потребностите от развитие на квалификацията на различните категории