Промени в Реда за разработване и поддържане на СППОО

На основание чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), със Заповед РД 09-1474 от 07.06.2024 г. на министъра на образованието и науката, е утвърден нов Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО, критериите и сроковете за актуализирането му.

Можете да се запознаете със съдържанието на документа тук.