ПРОУЧВАНЕ НА ЕК ВЪВ ВРЪЗКА С ПАКТ ЗА УМЕНИЯ

Пактът за умения на Европейската комисия е нов модел за умения, който ще помогне за справяне с предизвикателствата на COVID-19, както и да се изпълнят амбициозните цели по пътя за възстановяване на икономиката и изпълнението на Промишлената стратегия на ЕС и на Зеленият и цифров преход.

Всички заинтересовани страни в системата на ПОО могат да се включат в проучването на Европейската комисия във връзка с възможното въздействие на Пакта за умения и неговите основните елементи.

В тази връзка, НАПОО се обръща към всички, които посещават сайта на Агенцията, да отделят време и да попълнят анкетата, която е публикувана на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pact_for_Skills_stakeholders_survey

Проучването е активно до 12 октомври 2020 г.