Проучване на опит и добри практики в областта на EQF и ECVET

В периода 17- 21 октомври 2016 г. се проведе учебна мобилност на експерти на НАПОО в гр. Атина, Гърция на тема “Европейската квалификационна рамка (EQF) и Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)”. Мобилността беше реализира в рамките на проект „Проучване на опит и добри практики при внедряване на европейските политики и инструменти в подкрепа на Ученето през целия живот“, финансиран по програма „Еразъм+“. Обучението е в пряка връзка с функциите на НАПОО като националната координационна точка за ECVET и подкрепата, която оказва в тази област на национално, секторно и местно ниво.

Водещ на обучението беше гръцката консултантска компания „IDEC“ S.A., чиито експерти запознаха участниците със системата на професионалното образование и обучение в Гърция, професионалните стандарти, отговарящи на българските образователни стандарти и разписани във вид на единици резултати от учене, връзката с учебните програми и начините за трансфер на ECVET кредитни точки.

По време на мобилността експертите на НАПОО посетиха и гръцката Национална организация за сертифициране на квалификации и за професионално ориентиране (EOPPEP), където се запознаха с процедурите по лицензиране на доставчиците на Учене през целия живот и участието ѝ в европейските мрежи в областта на професионалното образование и обучение.

Придобитият в резултат на мобилността ценен експертен опит ще намери отражение в подобряване на методологията за разработване на Държавните образователни стандарти и прилагането на ECVET принципите в България. Това ще създаде предпоставки за въвеждането на национална система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, която ще осигури на гражданите по-гъвкави възможности за придобиване на квалификации, включително и на такива от висшето образование.