Публикация на CEDEFOP и OECD относно бъдещето на стажовете

Пандемията с COVID-19 доказа колко важно е системите за образование и обучение да бъдат гъвкави и адаптивни към променящите се условия на съвременния свят. Сериозната трансформация на пазара на труда е факт и изисква ускорено приемане на нововъзникващите технологии и нови форми на организация на работата.

Публикацията акцентира върху важността на стажуването като решение на редица актуални проблеми. В страни със силни традиции в осигуряването на стажове то помага за справянето с нарастващата безработица сред младите хора. Друга важна негова роля е свързана с повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение за потенциалните обучаеми.

Иновациите и технологичният напредък променят търсените технически умения и ключови компетентности. Променя се характерът на трудовите задачи и точно заради тази динамика ролята на практическото обучение на реално работно място ще придобива все по-голямо значение. Възможността обучаемите да се възползват от съвременно оборудване и да усвояват актуални работни методи прави излишно оборудването на скъпи работилници, за които трудно се осигуряват преподаватели.

Разработката отделя място на спецификата при стажовете за възрастни, техните различни потребности спрямо младите хора, необходимостта от по-малко наставничество и намеса от страна на работодателя.

Ключова цел за следващите години ще бъде да се гарантира, че обучението на работното място е привлекателно за учащите, работодателите и обществото, тъй като то осигурява път към квалифицирана заетост.

Публикацията съдържа 16 избрани доклада, идеи и решения как страните членки на Европейския съюз могат да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправено стажуването.

Пълният текст на публикацията е достъпен тук