Публикуван е Списък със защитените от държавата специалности

В изпълнение на разпоредбата на чл. 50, ал. 2 , т. 3 от  Закона за професионалното образование и обучение, публикуваме  Постановление № 111 от 25 юни 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Постановлението е в сила от 28.06.2018 г. и е Обн. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 25 ЮНИ 2018 г.