Работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот

На 9 март 2021 г. експерти от НАПОО взеха участие в онлайн работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот. По време на събитието беше представена презентация, свързана с тематичните фокуси на електронната платформа EPALE. Вниманието на участниците беше фокусирано към три приоритетни области, свързани с развитие на житейски умения и умения за работа, цифровия преход и приобщаващата социална промяна.

Членовете на координационната група се запознаха с планираните дейности за последващата оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни за периода 2014 – 2020 г. Участниците бяха приканени да популяризират използването на платформата EPALE за споделяне на добри практики и успешни проекти. В EPALE ежедневно се публикува съдържание от 36 страни на над 30 езика.

В края на събитието бяха очертани основните елементи на ефективното взаимодействие между заинтересованите страни за насърчаване на ученето през целия живот.

Повече информация за проектните дейности може да откриете на www.lll.mon.bg