Ръководството за публикуване на квалификации в Europass

На 2 април 2020г. се проведе уебинар,  организиран от Консултативната група за „Европас“ към Европейската комисия с цел разясняване на ключови детайли по Ръководството за публикуване на квалификации в Европас.

Основа за промените е решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съветаот 18 април 2018 година относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“).

Според чл.3, т.1 от Решението, онлайн платформата на „Европас“ предоставя наличната информация или линкове към наличната информация по следните теми:

а) възможностите за учене;

б) квалификациите и квалификационните рамки или системи;

в) възможностите за валидиране на неформалното и информалноучене;

г) практиките за признаване и съответното законодателство в различни държави, включително в трети държави;

д) службите, предлагащи професионално ориентиране в областта на транснационалната мобилност с учебна цел и в управлението на професионалното развитие;

е) аналитичните данни за уменията, изготвени в рамките на съответните дейности на равнището на Съюза и от агенциите в рамките на техните области на компетентност;

ж) информация за уменията и квалификациите, която може да има отношение към определени нужди на гражданите на трети държави, които пристигат или пребивават в Съюза, с цел да се подпомогне тяхната интеграция.

Информацията за квалификациите ще се предоставя чрез функцията „Търсене на курсове“, позволяваща на потребителите на Европас да търсят квалификации въз основа на техните предпочитания. Той ще функционира като каталог на националните квалификации с техните нива и резултати от учене, които могат да бъдат филтрирани по  „тема”, „ниво на EQF“ и „местоположение“, с връзки към национални бази данни. В допълнение, на регистрираните потребители на Европас също ще бъдат предложени интересни или подходящи квалификации въз основа на техните умения и интереси в техния Европас профил.

Платформата Европас ще включва и специален раздел за Европейската квалификационна рамка (ЕКР), съдържащ:  описание на ЕКР; съотносимост на националните квалификационни рамки към ЕКР; национални квалификационни рамки и доклади за справка за ЕКР; друга информация (нормативни документи, проучвания, документии др.).

Европас моделът за учене включва:

  • Схема на метаданните за квалификация (QMS), която се използва за подпомагане публикуването на информация за квалификациите в Европас;
  • Схема за метаданни на възможностите за обучение (LOMS), която се използва за подпомагане публикуването на информация за възможностите за учене в Европас.

В Ръководството подробно са описани стъпките за мигриране към модела, подготовка на базата данни, специфични технически изисквания, групиране на данните, задължителни елементи на данните и ред на въвеждане на информацията – както за квалификациите, така и за възможностите за обучение.

Основен елемент на модела е Регистърът за всяка държава на набора от данни за квалификации (QDR) – онлайн регистър, който ще съхранява информация относно формата на данните, местоположението на данните, лиценз на данните, лице за контакт, и др.).

Към момента QDR е на етап тестване, а в момента тече проучване за готовността за публикуване на възможности за обучение в Европас платформата – сред консултативната група за Европас, Националните Европас центрове и мрежата Еврогайдънс. Самото публикуване на информацията в Европас платформата е планирано за юни 2020 г., но предвид ситуацията с COVID-19, може да се отложи с няколко месеца.

Ръководството е достъпно на следния адрес:

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/documentation_publishing_of_q_and_lo_data_final.pdf

 


● Публикувано на 09.04.2020 ● Последна редакция 09.04.2020●