Рамка за “зелени” компетентности

GreenComp

Подходът на Европейската комисия към зелените умения е изложен в Европейската програма за умения за 2020 г. в действие 6. Една от основните задачи е определяне на таксономия на уменията за зеления преход, което ще позволи статистически мониторинг на екологизирането на нашите професии.

Препоръката на Съвета относно ученето за устойчивост на околната среда и Рамката GreenComp са част от стратегическото действие на ЕС за насърчаване на ученето за екологична устойчивост.  Рамката за компетентности (GreenComp) беше публикувана на 14 януари 2022 г. GreenComp се основава на разработения, тестван и утвърден метод за създаване на рамката за цифрови компетенции за граждани (DigComp), рамката за предприемачески компетенции (EntreComp) и Европейската рамка за лични, социални умения и умения за учене (LifeComp).

GreenComp се състои от 12 компетентности, организирани в четири области:

 1. Въплъщаване на ценности за устойчивост, включително компетентности за:
 • оценяване на устойчивостта
 • подкрепа на справедливостта
 • подобряване на природата
 1. Възприемане на комплексността в понятието за устойчивост, включително компетентности за:
 • системно мислене
 • критично мислене
 • рамкиране на проблема
 1. Прогнозиране на устойчиво бъдеще, включително компетентности за:
 • фючърсна грамотност
 • адаптивност
 • изследователско мислене
 1. Действия за устойчивост, включително компетентности за:
 • политическо съдействие
 • колективни действия
 • индивидуална инициатива

GreenComp е референтна рамка за компетентности за устойчивост. Тя предоставя обща основа за обучаваните лица и насоки за преподавателите, като предоставя съгласувана дефиниция за това какво включва устойчивостта като компетентност. Тя е предназначена да подкрепя програми за образование и обучение за учене през целия живот. Написана е за всички учащи, независимо от тяхната възраст и образователно ниво и във всяка учебна среда – формална, неформална и информална. Компетентностите за устойчивост могат да помогнат на обучаемите да развият уменията си за системно и критично мислене, както и да развият способност и да формират база от знания за настоящето и бъдещото състояние на нашата планета.

Повече информация може да намерите на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/jrc/en/greencomp