Решения на УС на НАПОО от заседание на 07.12.2022 г.

На заседание на 07.12.2022 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения:

Представена беше информация за напредъка по проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд изпълняван от НАПОО в партньорство с МТСП и АЗ.

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.