Решения на УС на НАПОО от заседание на 17.05.2023 г.

На заседание на 17.05.2023 г. Управителният съвет на НАПОО взе следните решения:

  • Утвърди промени в състава на ЕК към НАПОО;
  • Прие Анализ на дейността на ЦПО и ЦИПО през 2022 г.;
  • Прие Анализ на данните от годишните доклади за самооценка на качеството, подадени от ЦПО и ЦИПО за 2022 г.;
  • Прие 2 проекта на ДОС по професия:
  • Утвърди включване на нова професия „Сержант-старшина за ВМС – медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – четвърта степен на професионална квалификация в професионално направление ,,Военно дело и отбрана” в Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО);

На заседанието бяха представени инициативи и дейности на НАПОО в Европейската година на уменията.
Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.


● Публикувано на 17.05.2023 ● Последна редакция 23.05.2023●