Решения на УС на НАПОО от заседание на 17.05.2023 г.

На заседание на 17.05.2023 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения:

 • Утвърди промени в състава на ЕК към НАПОО;
 • Прие Анализ на дейността на ЦПО и ЦИПО през 2022 г.;
 • Прие Анализ на данните от годишните доклади за самооценка на качеството, подадени от ЦПО и ЦИПО за 2022 г.;
 • Прие 2 проекта на ДОС по професия:
   • 621030 „Растениевъд“ – втора степен на професионална квалификация;
   • 521140 „Мехатроника“ – трета степен на професионална квалификация;
 • Утвърди включване на нова професия „Сержант-старшина за ВМС – медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – четвърта степен на професионална квалификация в професионално направление ,,Военно дело и отбрана” в Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО);

На заседанието бяха представени инициативи и дейности на НАПОО в Европейската година на уменията.
Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.