Решения на УС на НАПОО от заседание на 19.05.2021 г.

На заседание на 19.05.2021 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:

– утвърди инж. Полина Костова за председател на експертната комисия „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати и транспортни услуги“;

– утвърди актуализиран пакет документи за издаване и за изменение на лицензия с добавяне на нови професии и специалности за извършване и удостоверяване на професионално обучение на Центрове за професионално обучение;

– прие проектите на ДОС по професиите „Офис-секретар“, „Сержант-старшина за военноморските сили – логистик“. Проектите следва да се подготвят за представяне в МОН с цел утвърждаването и публикуването им като наредби;

– разгледа и одобри  предложение за изменение на степента на професионална квалификация на професия 840090 „Водач на МПС за обществен транспорт“ от първа на втора степен на професионална квалификация;

– прие Анализ на годишна информация за дейността на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране през 2020 г.;

– утвърди нов външен експерт към списъка на външните експерти за оценяване на Центрове за професионално обучение по процедури за лицензиране и изменение на лицензията  за ЦПО.

УС на НАПОО разгледа Модел за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение, разработен по проект „Качество и ефективност“, изпълняван от НАПОО в партньорство с МТСП и АЗ, финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси.

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.