Решения на УС на НАПОО от заседание на 20.04.2022 г.

На заседание на 20.04.2022 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.