Решения на УС на НАПОО от заседание на 21.02.2024 г.

На заседание на 21.02.2024 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения:

  • Прие Доклад за дейността на НАПОО за 2023 г.;
  • Прие План за дейността на НАПОО за 2024 г.;
  • Прие проекта на ДОС по професия „Монтьор на селскостопанска техника“ – втора степен на професионална квалификация;
  • Прие План за разработване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии за 2024 г.;
  • Прие План за контролната дейност на НАПОО /последващ контрол на ЦПО и ЦИПО/ за 2024 г.
  • Прие Доклад за извършените проверки на лицензирани центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране в периода януари – декември 2023 г.

УС утвърди план-график за провеждане на заседанията на УС на НАПОО за 2024 г.

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.