Решения на УС на НАПОО от заседание на 22.02.2023 г.

На заседание на 22.02.2023 г. Управителният съвет на НАПОО взе следните решения:

  • Прие Доклад за дейността на НАПОО за 2022 г.;
  • Прие План за дейността на НАПОО за 2023 г.;
  • Прие проект на ДОС по професия „Работник в растениевъдството“ – първа степен на професионална квалификация;
  • Прие План за разработване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии за 2023 г.;
  • Прие План за контролната дейност на НАПОО /последващ контрол на ЦПО и ЦИПО/ за 2023 г.;
  • Прие Доклад за извършените проверки на лицензирани центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране в периода януари – декември 2022 г.

УС утвърди план-график за провеждане на заседанията на УС на НАПОО за 2023 г.

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.