Решения на УС на НАПОО от заседание на 23.06.2021 г.

На заседание на 23.06.2021 г. Управителният съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:
– утвърди актуализиран пакет документи – образци за издаване на лицензия за извършване на информиране и професионално ориентиране на Център за информация и професионално ориентиране;
– утвърди актуализиран пакет документи – образци за изменение на издадена лицензия на Център за професионално обучение при изменение или заличаване на професия/и и специалност/и от СППОО по чл. 6 от ЗПОО с включване на друга професия от същото професионално направление на мястото на изменената или на заличената професия;
– прие проектите на ДОС по професиите „Сержант-старшина за ВМС – киберсигурност и кибероперации“, „Работник в хранително-вкусовата промишленост“, „Оператор в хранителноi-вкусовата промишленост“ и „Техник-технолог по качество на храни и напитки“;
– прие Анализ от годишните доклади за самооценка на качеството, подадени от ЦПО и ЦИПО за 2020 г.;
УС на НАПОО разгледа Модел за мониторинг на усвоените компетентности на завършилите професионално обучение, вкл. и чрез външно независимо оценяване на резултатите, постигнати в процеса на обучението, разработен в изпълнение на проект „Качество и ефективност“, изпълняван от НАПОО в партньорство с МТСП и АЗ, финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси.

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.