Решения на УС на НАПОО от заседание на 24.04.2024 г.

На 24.04.2024 г. се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на НАПОО.

Бяха приети промените в състава на Управителния съвет във връзка с нормативното изискване за обновяване на 1/2 от членовете на УС на всеки 2 години.

На заседанието представител на МОН презентира измененията и допълненията в ЗПОО, обнародван в Държавен вестник, бр. 27 от 29 март 2024 г.

Във връзка с промените в ЗПОО УС прие актуализиране на процедурите и образците на документи за:

  • лицензиране на ЦПО
  • изменение на издадена лицензия на ЦПО
  • последващ контрол на ЦПО
  • изменение на наименованието на ЦПО/ ЦИПО

Беше приет проект на ДОС по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – четвърта степен на професионална квалификация, разработен в съответствие с измененията в ЗПОО.