Решения на УС на НАПОО от заседание на 24.11.2021 г.

На заседание на 24.11.2021 г. Управителният съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:

Беше представена пред УС дейността на НАПОО, свързана с актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), извършена през 2021 г.

УС на НАПОО разгледа насочените към гражданите, бизнеса, центровете за професионално обучение и др. информационни материали и проведените информационни дейности в изпълнение на проект „Качество и ефективност“, изпълняван от НАПОО в партньорство с МТСП и АЗ, финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси.