Решения на УС на НАПОО от заседание на 25.10.2023 г.

На заседание на 25.10.2023 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения:

  • Утвърди промени в състава на ЕК към НАПОО
  • Прие Отчет по изпълнението на оперативните цели от плана за дейността на НАПОО за първото полугодие на 2023 г.
  • Прие проекти на ДОС за придобиване на квалификация по професиите:
  • Сътрудник в малък и среден бизнес“ – втора степен на професионална квалификация
  • Сътрудник в бизнес услуги“ – втора степен на професионална квалификация
  • Фотограф” – трета/ четвърта степен на професионална квалификация
  • Работник в полимерните производства“ първа степен на професионална квалификация
  • Техник по ортопедична техника“ – трета степен на професионална квалификация
  • Утвърди промени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) в професионално направление 726 Терапия и рехабилитация

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.