Решения на УС на НАПОО от заседание на 27.03.2024 г.

На заседание на 27.03.2024 г. Управителният съвет на НАПОО взе следните решения:

    • Прие Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, критерии и срокове за актуализирането му.
    • Прие проект на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Техник на слухови апарати“ – трета степен на професионална квалификация.
    • Прие предложение за нова професия в СППОО – „Аромаспециалист“, трета степен на професионална квалификация.

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.