Решения на УС на НАПОО от заседание на 28.06.2023 г.

На заседание на 28.06.2023 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения:

  • Утвърди промени в състава на ЕК към НАПОО;
  • Прие Доклад за извършени проверки на лицензирани центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране в периода януари 2023 г. – юни 2023 г.
  • Прие проекта на ДОС за придобиване на квалификация по професия 341030 „Брокер“ – трета степен на професионална квалификация;
  • Утвърди промени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) в професионално направление ,,Военно дело и отбрана”.

На заседанието беше представена информация за постигнати резултати и предстоящи дейности от изпълнявания от НАПОО проект „Качество и ефективност“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Ваня Тивидошева, директор на Дирекция ПОО в МОН представи проекта „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран по Програма „Образование“.

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.