Решения на УС на НАПОО от заседание на 29.06.2022 г.

На заседание на 29.06.2022 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:

▪ гласува промени в състава на управителния съвет и на експертните комисии към НАПОО;
▪ прие Анализ на дейността на ЦПО и ЦИПО за 2021 г.;
▪ прие проектите на ДОС по професиите:

811040 „Портиер-пиколо“ – първа степен на професионална квалификация
543100 „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ – трета степен на професионална квалификация
542090 „Работник в производство на облекло“ – първа степен на професионална квалификация
542110 „Шивач“ – първа степен на професионална квалификация

▪ прие предложение за промяна на СППОО, а именно включване на специалност „Лично финансово консултиране“ в професия 343010 „Финансист“.
▪ прие презентация за напредъка по проект „Качество и ефективност“, финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси с бенефициент НАПОО.

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.