Съобщение

На основание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (за по кратко „Закон“), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. обнародван в брой: 28 на ДВ, от дата 24.03.2020 г. влязъл в сила на 13.03.2020 г.

Уведомяваме всички кандидати за лицензиране и изменение на лицензия по Закона за професионално образование и обучение:

  1. В изпълнение на чл. 3, т. 3 от Закона, че от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за изпълнение на препоръки, дадени от Председателя на НАПОО на страни или участници в производство по лицензиране, изменение на лицензия, както и на ЦПО в резултат на последващ контрол (чл. 49б, ал.6 и чл.49в, ал.3 от ЗПОО).
  2. На основание чл. 4 от същия Закон, се удължават с един месец процедурите по лицензиране, посочени в чл. 49б, ал. 4 от ЗПОО.

 Екип на НАПОО