Държавни образователни стандарти

 Методически указания за разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии(Приети от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 01 / 20.02.2019 г.) Методическите указания имат за цел да подпомогнат разработването на проекти на държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списък на професиите за професионално образование и обучение
Национална квалификационна рамка на Република България
Рамка на европейско езиково портфолио за владеене на чужди езици

Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) са документи, които на основание чл. 42, т. 3, (б) от ЗПОО се разработват и актуализират от Националната агенция за професионално образование и обучение и се утвърждават с наредби на министъра на образованието и