Държавни образователни стандарти

Същност на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) са… Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2015

Документи за разработване на държавни образователни стандарти

Рамкови изисквания за разработване на държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

(Приети от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 01 / 20.01.2019 г.)


Вътрешни правила за условията и реда за разработване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

(Утвърдени от Председателя на НАПОО със Заповед № 477 / 06.12.2016 г.)


Методически указания за разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии

(Приети от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 01 / 20.02.2019 г.)

Методическите указания имат за цел да подпомогнат разработването на проекти на държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии от Списък на професиите за професионално образование и обучение


Национална квалификационна рамка на Република България


Рамка на европейско езиково портфолио за владеене на чужди езици – таблица за оценяване на компетенциите


Дигитални компетенции – Mатрицата за самооценка


Въпросник за събиране на информация с цел разработване на описание на професията.

“Определяне, написване и прилагане на резултатите от обучението. Европейски наръчник”.


Препоръка на ЕС от 22 май 2018 година, относно ключовите компетентности за учене през целия живот


Препоръка на ЕС от 20 декември 2012 година, относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене