Списък на професиите за ПОО-м

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) се разработва от НАПОО на основание чл. 42, т.5 (а) на Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО), във връзка с чл. 6, ал. 1 на същия закон и се съгласува с отрасловите министерства и с представителните организации на национално равнище на работодателите и работниците и

Със заповед РД 09-1038/07.05.2021 г.на министъра на образованието и науката е допълнен и изменен „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“ разработен на основание чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на