Споразумение за сътрудничество между НАПОО и АЗ

NAPOO - AZНа 05.05.2017 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между Националната агенция за професионално образование и обучение и Агенция по заетостта. Споразумението е подписано от Председателя на НАПОО – г-жа Емилияна Димитрова и Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта – г-н Драгомир Николов. Споразумението има за цел:

– Осъществяване на сътрудничество между двете институции за повишаване качеството професионалното обучение и ориентиране на безработни и заети лица, в рамките на възложените дейности по активна политика по заетостта и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

– Обединяване на общи действия и споделяне на отговорности във връзка с ефективното инвестиране на публични средства в професионалното обучение и ориентиране, като фактор за осигуряване на конкурентноспособна работна сила, подобряване пригодността за заетост и икономически растеж.

Предвидените в споразумението дейности по осигуряване на качеството професионалното обучение и ориентиране ще се изпълняват от двете институции в срок до 31.12.2020 г.

С новото  споразумение НАПОО продължава установената през последните години добра практика за сключване на двустранни споразумения за взаимодействие и сътрудничество  с национални институции и институции на секторно ниво, отговорни за провеждане на политиките за професионално обучение и ориентиране на възрастни.


● Публикувано на 12.05.2017 ● Последна редакция 12.05.2017●