Споразумение за сътрудничество между НАПОО и БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

На 25.07.2018 г. между Националната агенция за професионално образование и обучение, представлявана от инж. Емилияна Димитрова и Българския съюз по заваряване (БСЗ), представляван от д-р инж. Марин Белоев, сключиха споразумение за осъществяване на последващ контрол (по чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение) на дейността на центровете за професионално обучение, предлагащи и извършващи обучение по професията „Заварчик“.
Със съвместните проверки за организацията на обучението по професията ще се повиши качеството на предлаганото професионално обучение, ще се подпомогне работа на центровете за професионално обучение и ще се повиши тяхната професионална информираност, което ще доведе до повече прозрачност в работата на центровете.
Оценката от проверките ще се извърши от БСЗ по точкова система, по която центровете ще бъдат категоризирани по звездна система, по отношение на материалната база, материални и човешки ресурси. На сайта на БСЗ ще бъдат публикувани категоризираните центровете за професионално обучение, подготвящи заваръчни кадри.
Споразумението е в резултат на активното сътрудничество на НАПОО със социалните партньори, насочено към повишаване качеството и атрактивността на професионалното образование и обучение.


● Публикувано на 03.08.2018● Последна редакция 06.08.2018●