Стартира работата на Експертните комисии към НАПОО по новия СППОО

В изпълнение на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ с бенефициент Министерство на образованието и науката, в който НАПОО е партньор, стартира работата на Експертните комисии по професионални направления по новия Списък на професиите за професионално образование и обучение.

Списъкът е разработен от Секторните съвети на уменията към МОН, създадени в рамките на проекта, и включва 180 професии в 45 професионални направления.