Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

С Решение на Министерски съвет от 15.07.2021 г. е приета Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г. Документът е разработен въз основа на постигнатите резултати от предходната Актуализирана стратегия по заетостта 2013 – 2020 г. и натрупания опит на страната като пълноправен член на ЕС. Отчетени са икономическите и социалните предизвикателства през последните години, както и въздействието на пандемията от COVID-19 върху обществото. Действията в Стратегията са обвързани и с ангажиментите на България в областта на заетостта, произтичащи от необходимостта от изпълнение на Плана за действие на Европейския стълб за социалните права.

 

Целите и приоритетите на Стратегията по заетостта 2021 – 2030 г. са изведени благодарение на извършен SWОT анализ на състоянието на пазара на труда. Една от възможностите, очертани в анализа, е свързана с предоставяне на адекватно на пазара на труда образование и обучение:

 

„Промени в план-приема за образование за по-пълно адаптиране към търсенето на работна сила; за безработните – изпреварващи обучения и обучения по заявки на работодателите; обучения за заетите; внос на работна сила от трети страни; осигуряване на необходимите средства от държавния бюджет, обучение на заети и безработни лица за придобиване на търсените от работодателите умения, включително изпреварващо обучение, масово обучение на населението за придобиване на цифрови умения“

 

Основните количествени цели, заложени в Стратегията са:

  • Достигане на коефициент на икономическа активност за населението между 15 и 64 г. до 77,7% (при стойност 72,2% за 2020 г.);
  • Снижаване на относителния дял на лицата на 15 – 29 навършени години, незаети и неучастващи в образование и обучение от населението на същата възраст до 15% (при стойност 18,1% за 2020 г.);
  • Относителен дял на лицата, участвали в обучение през предходните 12 месеца, 25 – 64 г. до 35,4%

В рамките на дейностите е предвидено създаване на единна дигитална платформа за онлайн обучение на възрастни, вкл. на безработни и заети лица, която ще предостави възможности за онлайн обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, за които това е възможно. За осигуряване на високо качество на обучението се предвижда механизъм за външно оценяване на резултатите от обученията за придобиване на професионална квалификация, финансирани с публични средства, чрез развитие на услугите за обучение на възрастни. Сред дейностите е посочено актуализирането на  държавните образователни стандарти и учебните програми с цел повишаване на качеството на учебния процес и осигуряване на съответствие на придобиваните умения с потребностите за успешна професионална реализация и активно гражданско поведение. Елементи на реформата са актуализирането на съществуващия модел за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение, подобряване на комуникацията между НАПОО, институциите, предлагащи обучения за придобиване на професионална квалификация и другите заинтересовани страни – работодатели, държавни институции (МТСП, АЗ, НАП, ДАМТН), потребителите на услугата, включително чрез надграждане на информационната система на НАПОО, внедряване на система за партньорска оценка на качеството на ПОО.

Процесът на изпълнение ще се проследява чрез система от индикатори за мониторинг и анализ на напредъка по изпълнение на Насоките за заетост, одобрени от Комитета по заетостта към Европейската комисия, както и посредством индикаторите за отчитане на напредъка по изпълнение на Европейския стълб за социални права.

 

Линк към стратегията – https://www.mlsp.government.bg/uploads/26/zaetost/employment-strategy-2021-2030.doc