Цифровите удостоверения – новият елемент в рамката на Европас

Промените в Европас, в следствие на Решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“), целят подпомагане на прозрачността и разбирането на уменията и квалификациите, придобити в среда на формално, неформално и самостоятелно учене, включително чрез практически опит, мобилност и доброволческа дейност. Основните елементи на Европас са:
• Европас е-портфолио;
• информация за кариерата и ученето през целия живот;
• цифрови удостоверения – възможност за издаване на цифрови удостоверения, препоръки, документи за квалификация и др.;
• информация за търсенето и предлагането на умения.
Е-портфолиото дава възможност на лицата да управляват уменията и квалификациите си онлайн, могат да включват документи и медии, като отворени значки, дигитални квалификации или видео-автобиографии, да създават на автобиографии и приложения, да включат умения от самооценка; Шест взаимосвързани уеб-базирани инструмента ще бъдат достъпни от таблото за управление на Europass:
• Профил, чрез който потребителите създават и управляват всякаква документация;
• Онлайн редактор, който позволява на крайните потребители да създават и изтеглят Europass автобиография, езиков паспорт и мотивационно писмо;
• Инструмент за умения, който превръща профила на крайните потребители в набор от умения и квалификации или друга структурирана информация, която може да се използва като вход за определяне на цели и умения за съвпадение;
• Инструмент за цели, който подпомага крайните потребители да идентифицират своите интереси, цели и стремежи във връзка с бъдещия опит в ученето, работата и доброволчеството;
• Инструмент за съответствие на умения, който предоставя на крайните потребители подходящи възможности за учене и работа въз основа на техните умения, квалификация, опит и предпочитания; и
• Инструмент за проследяване на кандидатури, който дава възможност на крайните потребители да подготвят, редактират, подават и следят своите заявки за обучение и кандидатури работа.
Информацията за кариерата и ученето през целия живот предоставя съвместимост с възможностите за учене и заетост и дава възможност да прехвърляне на електронното портфолио от и към други услуги, например социални медии.
Цифровите удостоверения са нов момент в рамката на Европас. След решението за новата рамка Европас, приета през април 2018 г., трябва да се предоставят уеб-базирани инструменти за подпомагане на лицата при документирането и описването на техните умения и квалификации, придобити чрез учебен и трудов опит (включително чрез мобилност и доброволчество). Тези уеб-базирани инструменти ще бъдат част от новото е-портфолио и целта е да се постигне изчерпателност, която нито един продукт на пазара може да предложи. Цифровите удостоверения са електронни записи, предоставени на дадено лице, за да удостоверят полученото от тях обучение – тук се включва формално образование, допълнително обучение, онлайн курс, доброволчески опит и др. Те се предоставят например от университет, училище, работодател или център за професионално обучение. Степените, дипломите и сертификатите могат да бъдат предоставени като дигитално подписани удостоверения. Те са признание за резултатите от обучението, постигнати през живота на индивида. Разработена е техническа рамка, която да дава възможност да се издават цифрови акредитиви – лицата могат да включват информация за квалификацията си, институцията, която издава документа, квалификационната система. Данните са съвместими за четене през онлайн приложения за търсене на работа и се обмисля да има обвързаност с класификацията ESCO. Разработена е защита срещу измами. Цифровите удостоверения са разработени съгласно чл. 6 на Решение (ЕС) 2018/646 :„Европас“ трябва да поддържа услуги за установяване на автентичността на всички видове цифрови документи или форми на представяне на информация за умения и квалификации. “В края на 2019 г. и началото на 2020 г. се очаква за пръв път да бъде приложена рамката за цифрово подписаните удостоверения.
Информацията за търсенето и предлагането на умения се включва с цел подпомагане на лицата при планиране на кариерното развитие. Включват се данни от „Панорама на уменията в ЕС“, както и качествени резултати от експертни проучвания за свободните работни места.
Експертите в екипа на Европас активно търсят лица, които имат желание да възприемат новата рамка и извършват дейности с цел да се популяризира рамката на своите потенциални потребители в много страни от ЕС.В момента се работи върху комуникационна стратегия, с която да се популяризират възможностите за използване на Европас.
Разработен е информационен материал с преглед на рамката за дигитално подписани удостоверения (на английски език) – https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dsc_factsheet_for_ministries.pdf
Представена е обяснителна бележка за цифрово подписаните удостоверения, в която са описани целта, функциите, потребителите, видовете пълномощия, правилата за използване и разработване на рамката (на английски език) – https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/jag1-2_digitally_signed_credentials_0.pdf .